PRIENŲ R. JIEZNO MUZIKOS MOKYKLOS, PRIENŲ R. VEIVERIŲ ANTANO KUČINGIO MENO MOKYKLOS IR PRIENŲ MENO MOKYKLOS REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

PATVIRTINTA

Prienų rajono savivaldybės tarybos

2021 m. gegužės d.

sprendimu Nr.

PRIENŲ R. JIEZNO MUZIKOS MOKYKLOS, PRIENŲ R. VEIVERIŲ ANTANO KUČINGIO MENO MOKYKLOS IR PRIENŲ MENO MOKYKLOS

REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Prienų r. Jiezno muzikos mokyklos, Prienų r. Veiverių Antano Kučingio meno mokyklos ir Prienų meno mokyklos reorganizavimo sąlygų aprašas (toliau – Aprašas) nustato Prienų r. Jiezno muzikos mokyklos, Prienų r. Veiverių Antano Kučingio meno mokyklos reorganizavimo prijungiant jas prie Prienų meno mokyklos tvarką.

2. Šis Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.96 straipsniu, 2.97 straipsnio 3 dalimi, 2.99 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 2.101 straipsnio 1 dalimi ir 2.103 straipsniu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 14 straipsnio 1, 3, 4, 5, 6, 7 dalimis, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 21 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 44 straipsnio 2 dalimi, Prienų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. T3-72 „Dėl sutikimo reorganizuoti Prienų r. Jiezno muzikos mokyklą ir Prienų r. Veiverių Antano Kučingio meno mokyklą, prijungiant jas prie Prienų meno mokyklos“.

II SKYRIUS

REORGANIZUOJAMŲ JURIDINIŲ ASMENŲ DUOMENYS

3. Reorganizuojami juridiniai asmenys:

3.1. Pirmojo juridinio asmens pavadinimas – Prienų r. Jiezno muzikos mokykla:

3.1.1. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

3.1.2. buveinė – Mokyklos g. 11, Jieznas, LT-59427 Prienų r. sav.;

3.1.3. įstaigos kodas – 191553392;

3.1.4. registras – valstybės įmonės Registrų centro Juridinių asmenų registras.

3.2. Antrojo juridinio asmens pavadinimas – Prienų r. Veiverių Antano Kučingio meno mokykla:

3.2.1. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

3.2.2. buveinė – Kauno g. 54, Veiveriai, LT-59292 Prienų r. sav.;

3.2.3. įstaigos kodas – 191553816;

3.2.4. registras – valstybės įmonės Registrų centro Juridinių asmenų registras.

4. Reorganizavime dalyvaujančio juridinio asmens pavadinimas – Prienų meno mokykla:

4.1. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

4.2. buveinė – Kauno g. 2C, LT-59147 Prienai;

4.3. įstaigos kodas – 190202465;

4.4. registras – valstybės įmonės Registrų centro Juridinių asmenų registras.

III SKYRIUS

REORGANIZAVIMO BŪDAS, TIKSLAS

5. Prienų r. Jiezno muzikos mokykla ir Prienų r. Veiverių Antano Kučingio meno mokykla reorganizuojamos prijungiant jas prie Prienų meno mokyklos.

6. Reorganizavimo tikslas – plėtoti geros kokybės meninį švietimą Prienų rajono savivaldybėje, sukuriant darniai veikiantį, nuolat atsinaujinantį, neformaliojo vaikų švietimo programų įvairovę ir prieinamumą užtikrinantį meno mokyklų tinklą už savivaldybei pakeliamą kainą.

IV SKYRIUS

REORGANIZUOJAMO JURIDINIO ASMENS IR TĘSIANČIO VEIKLĄ

PO REORGANIZAVIMO JURIDINIO ASMENS FUNKCIJOS, SĄLYGOS IR TERMINAI

7. Prienų r. Jiezno muzikos mokyklos, Prienų r. Veiverių Antano Kučingio meno mokyklos ir Prienų meno mokyklos direktoriai apie šio Aprašo parengimą skelbia viešai vieną kartą šių biudžetinių įstaigų nuostatuose nurodytame šaltinyje ir praneša raštu visiems šių biudžetinių įstaigų kreditoriams. Aprašas taip pat skelbiamas Prienų rajono savivaldybės interneto svetainėje.

8. Prienų r. Jiezno muzikos mokyklos, Prienų r. Veiverių Antano Kučingio meno mokyklos ir Prienų meno mokyklos direktoriai ne vėliau kaip pirmą Aprašo parengimo viešo paskelbimo dieną pateikia Aprašą ir kitus dokumentus valstybės įmonei Registrų centrui ir įregistruoja reorganizuojamų įstaigų teisinį statusą.

9. Prienų r. Jiezno muzikos mokyklos, Prienų r. Veiverių Antano Kučingio meno mokyklos direktoriai įpareigojami pranešti visiems kreditoriams raštu apie įstaigų reorganizavimą ir reorganizavimo sąlygų aprašo parengimą.

10. Nuo viešo paskelbimo apie Aprašo parengimą dienos Prienų r. Jiezno muzikos mokykla ir Prienų r. Veiverių Antano Kučingio meno mokykla įgyja reorganizuojamų biudžetinių įstaigų statusą, o Prienų meno mokykla – dalyvaujančios reorganizavime biudžetinės įstaigos statusą.

11. Priėmus Prienų rajono savivaldybės tarybos sprendimą dėl Prienų r. Jiezno muzikos mokyklos, Prienų r. Veiverių Antano Kučingio meno mokyklos reorganizavimo, šių mokyklų direktoriai:

11.1. ne vėliau kaip per penkias darbo dienas pateikia sprendimą Juridinių asmenų registrui;

11.2. ne vėliau kaip per mėnesį nuo sprendimo apie mokyklų reorganizavimą priėmimo dienos raštu informuoja Prienų r. Jiezno muzikos mokyklos, Prienų r. Veiverių Antano Kučingio meno mokyklos mokinius ir jų tėvus.

12. Prienų meno mokyklos direktorius iki 2021 m. birželio 15 d. patvirtina Prienų meno mokyklos pareigybių sąrašą, įsigaliosiantį 2021-09-01, neviršydamas Prienų rajono savivaldybės tarybos nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus.

13. Prienų meno mokyklos direktoriui sudarius ir patvirtinus Prienų meno mokyklos pareigybių sąrašą, visų trijų įstaigų direktoriai, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teisės aktais, įspėja darbuotojus apie darbo sąlygų pasikeitimą ar galimą atleidimą iš darbo, jeigu jie nesutinka dirbti pakeistomis darbo sąlygomis ar jiems nėra pasiūlytos pareigos pagal patvirtintą Prienų meno mokyklos pareigybių sąrašą.

14. Prienų r. Jiezno muzikos mokyklai ir Prienų r. Veiverių Antano Kučingio meno mokyklai įgijus reorganizuojamų įstaigų statusą, Prienų r. Jiezno muzikos mokyklos ir Prienų r. Veiverių Antano Kučingio meno mokyklos direktoriai, tik suderinę su Prienų meno mokyklos direktoriumi, turi teisę priimti į darbą naujus darbuotojus, sudaryti su jais darbo sutartis.

15. Prienų rajono savivaldybės meras teisės aktų nustatyta tvarka įspėja Prienų r. Jiezno muzikos mokyklos ir Prienų r. Veiverių Antano Kučingio meno mokyklos direktorius apie darbo sąlygų pasikeitimą ar apie atleidimą iš darbo nesutikus dirbti pakeistomis darbo sąlygomis nuo 2021-09-01.

16. Iki 2021-08-31 teisės aktų nustatyta tvarka Prienų r. Jiezno muzikos mokykla ir Prienų r. Veiverių Antano Kučingio meno mokykla išregistruojamos iš valstybės įmonės Registrų centro.

17. Iki 2021-08-31 teisės aktų nustatyta tvarka valstybės įmonei Registrų centrui pateikiami registruoti Prienų meno mokyklos nuostatai.

18. Reorganizavimas vykdomas, prievolės baigiamos vykdyti iš Prienų r. Jiezno muzikos mokyklos, Prienų r. Veiverių Antano Kučingio meno mokyklos ir Prienų meno mokyklos patvirtintų biudžetinių asignavimų.

V SKYRIUS

TURTO VERTINIMAS IR INVENTORIZAVIMO TVARKA

19. Reorganizuojamų mokyklų turto vertė:

19.1. Prienų r. Jiezno muzikos mokyklos turto vertė pagal 2020-12-31 finansinės atskaitomybės dokumentus sudaro 21337,36 Eur, iš jų ilgalaikio turto balansinė vertė – 5179,64 Eur, trumpalaikio – 16157,72 Eur.

19.2. Prienų r. Veiverių Antano Kučingio meno mokyklos turto vertė pagal 2020-12-31 finansinės atskaitomybės dokumentus sudaro 98391,28 Eur, iš jų ilgalaikio turto balansinė vertė – 83209,42 Eur, trumpalaikio – 15181,86 Eur.

20. Prienų r. Jiezno muzikos mokyklos ir Prienų r. Veiverių Antano Kučingio meno mokyklos direktoriams pavedama inventorizuoti patikėjimo teise valdomą ilgalaikį materialųjį ir nematerialųjį bei trumpalaikį turtą (2021 m. birželio 30 d. būklė). Prienų r. Jiezno muzikos mokyklos ir Prienų r. Veiverių Antano Kučingio meno mokyklos direktoriai iki 2021 m. liepos 15 d. pateikia Prienų meno mokyklai vieną inventorizavimo aprašo egzempliorių.

21. Pagal 2021 m. birželio 30 d. būklę inventorizuotas Prienų r. Jiezno muzikos mokyklos ir Prienų r. Veiverių Antano Kučingio meno mokyklos ilgalaikis materialusis ir nematerialusis bei trumpalaikis turtas, išskyrus nekilnojamąjį turtą, archyvas, informacija apie įformintus bendruosius dokumentus, išskyrus buhalterinės apskaitos, teisės aktų nustatyta tvarka perduodami Prienų meno mokyklai.

22. Perdavimo–priėmimo aktus iki 2021 m. rugpjūčio 31 d. pasirašo Prienų r. Jiezno muzikos mokyklos ir Prienų r. Veiverių Antano Kučingio meno mokyklos direktoriai ir vyriausieji buhalteriai bei Prienų meno mokyklos direktorius, vyriausiasis buhalteris ir už mokyklos turtą atsakingas asmuo.

VI SKYRIUS

JURIDINIO ASMENS PASIBAIGIMO MOMENTAS BEI TEISIŲ

IR PAREIGŲ PERĖJIMAS TĘSIANČIAM VEIKLĄ PO REORGANIZAVIMO

JURIDINIAM ASMENIUI

23. Prienų r. Jiezno muzikos mokykla ir Prienų r. Veiverių Antano Kučingio meno mokykla baigia veiklą kaip juridinis asmuo nuo jų išregistravimo iš Juridinių asmenų registro dienos. Nuo Prienų r. Jiezno muzikos mokyklos ir Prienų r. Veiverių Antano Kučingio meno mokyklos išregistravimo iš Juridinių asmenų registro dienos visos Prienų r. Jiezno muzikos mokyklos ir Prienų r. Veiverių Antano Kučingio meno mokyklos teisės ir pareigos teisės aktų nustatyta tvarka pereina Prienų meno mokyklai, kurios savininkė – Prienų rajono savivaldybė, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Prienų rajono savivaldybės taryba.

24. Po reorganizavimo veiksiančios Prienų meno mokyklos nuostatus Prienų meno mokyklos direktorius pateikia tvirtinti Prienų rajono savivaldybės tarybai.

25. Prienų meno mokyklos nuostatai registruojami valstybės įmonėje Registrų centre.

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

26. Pasirašius turto perdavimo–priėmimo aktus Prienų r. Jiezno muzikos mokyklos ir Prienų r. Veiverių Antano Kučingio meno mokyklos antspaudai ir spaudai sunaikinami įstatymų nustatyta tvarka.

_____________________

Plačiau

Laureatų lietus!!!

Štai 2021 – jų metų pradžia, o respublikinių ir tarptautinių konkursų laureatų turime išties nemažai.

Sveikiname, džiaugiamės ir didžiuojamės mūsų darbščiais pianistais, kuriems nuotolinis mokymasis iššūkis, bet ne problema. Dalyvaudami neįprastuose, nuotoliniuose konkursuose, jūs tobulėjate, savo laimėjimais suteikiate daug džiaugsmo akimirkų savo tėveliams, mokytojams. Garsinate respublikoje ir už jos ribų Veiverių A. Kučingio meno mokyklą.

Linkime kantrybės, kūrybiškumo ir sėkmės.

Konkursai:

2021 01 I virtualus tarptautinis konkursas,,International Music Astana“

Viktorija Kubiliūtė 7 kl. –   Mokytoja R. Bimbaitė 1 vieta

Augustė Januškevičiūtė 2 kl. IMU ir Beatričė Tūtlytė (fleita) –  Mokytojos R. Bimbaitė ir A. Sipavičienė 1 vieta

 

2021 02 06 respublikinis konkursas ,,Karališkasis barokas“

Lėja Kačergytė 2 kl. Mokytoja R. Rimkienė 3 vieta

 

 

2021 02 15 respublikinis konkursas ,,Naujieji atradimai“

Rugilė Macijauskaitė 5 kl. – Mokytoja R. Rimkienė 3 vieta

 

2021 02 18  tarptautinis konkursas ,,Copenhagen Stars 2021″

Rusnė Jaloveckaitė 1 kl. – Mokytoja R. Morkūnienė 1 vieta

Dovydas Radzevičius 6 kl. –  Mokytoja R. Morkūnienė 2 vieta

Rugilė Macijauskaitė 5 kl. – Mokytoja R. Rimkienė 3 vieta

Fortepijoninis trio ,,Voverytės“Karina Janiulytė, Arūnė Luckutė ir Lėja Kačergytė 2 kl. – Mokytoja R. Rimkienė 3 vieta

 

2021 02 19  respublikinis konkursas ,,Scherzo“

Rusnė Jaloveckaitė 1 kl. – Mokytoja R. Morkūnienė 1 vieta

Dovydas Radzevičius 6 kl. –  Mokytoja R. Morkūnienė 1 vieta

Plačiau

Paskutinis, bet tarptautinis…

Džiaugiamės, spėję įšokti į 2020 – ųjų metų jau paskutinį  tarptautinių konkursų traukinį….į GRAND ONLINE EUROFEST 2020.

Sveikiname, tarsi Kalėdinę dovaną gavus,  3 vietos laimėtoją – Rusnę Jaloveckaitę. ( Mokyt. R. Morkūnienė). Rusnei buvo 1 – asis tarptautinis konkursas ir toks sėkmingas!
Kuo nuoširdžiausiai norisi padėkoti Rusnės tėvams. Jie įdėjo daug pastangų, skatindami šiuo mums visiems nelengvu laikotarpiu mokytis, tobulėti ir judėti pirmyn!
Dar kartą sveikiname visą darnią komandą ir linkime toliau kūrybiškai dirbti, mylėti Muziką ir sėkmingai atstovauti Veiverių A Kučingio meno mokyklą ateinančiais, jau 2021 – aisiais metais!
Plačiau

Muzikinės mokinių dovanėlės: „Kalėdos!“

 

 

 

 

Rusnė Jaloveckaitė 2 kl. I. Biskupska Zosės bliuzas

 

Rusnė Sakalauskaitė 5kl. R. Lovland Daina Iš paslaptingo sodo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deimantė Drūlytė 7kl. G. F. Hendelis Sarabanda d-moll

 

Arūnė Luckutė 2kl. H.Purcell Menuetas

 

 

Agota Baltakojytė 1 kl. Lietuvių l. d. Dvi vištytės baltos

 

Goda Kolaitytė 2kl. Anglų l.d. Mik, mano mažyti

 

Viltautė Kabišaitytė 3kl. M.Karkasis Andante

 

Rimgailė Maksvytytė 5kl. B. Dvarionas Valsas

 

Naglis Kuraitis 3kl. J. Pierpont „Jingle bells“

 

Matas Jaloveckas 5kl. J.Croce I’ll have to say i love you

 

 

 

Deimantė Juodsnukytė 2kl. A. Lopas Pjesė F-dur

 

Karina Janiulytė 2kl. L.Schytte Etiudas

 

Agota Baltakojytė Advento giesmė

 

Dovydas Radzevičius 6 kl. M. K. Čiurlionis Preliudas h – moll

 

Lilija Miliūnaitė 3kl. J.Haidnas Dainelė

 

 

 

 

Ugnius Šaškevičius 3kl. G. Poulton Love me tender

 

Raminta Celiešiūtė F.Gruber Tyli naktis

 

Goda Klimaitė 2kl. Ž.Ofenbachas Barkarolė

 

 

 

Justinas Macijauskas 3kl. V. Burinsko harm. lenkų liaudies daina Putpelė

 

Simona Surginaitė 4kl. W. Gillock Žonglierius

 

Eimantas Logvinenko J.Pierpont Skambėkit varpeliai!

 

 

Lėja Kačergytė 2kl. H.Purcell Menuetas

 

 

 

Justė Gegužinskaitė 1 kl. J. Pierpont Varpeliai

 

Rapolas Radzevičius 4 kl. J. Saint Liuk Bure G – dur

 

 

 

Ugnė Ganciūnaitė 3 kl. W. Gillock Gavotas

 

Rusnė Deltuvaitė 2kl. E.Elgaras Pjesė

 

Remigijus Karklius H.Kuakermak Į mokyklą

 

Tomas Kurtinaitis 5kl. R.Šumanas Kareivėlių maršas

 

Indrė Sipavičiūtė 3kl. J. Pierpont Jingle bells

 

 

Paulius Sakalauskas 2kl. Ž.Ofenbachas Barkarolė

 

Viktorija Kubiliūtė 7kl. V.Majorovas Vilkas ir Raudonkepuraitė

 

Rugilė Macijauskaitė 5k. C.Czerny Etiudas

Viktorija Celiešiūtė 7 kl. M. Mier Nakties bliuzas

 

Marius Sakalauskas 3kl. D.Aguado Varijacija

 

 

Vytis Černauskas I.Sanders Sudie,draugai

 

Augustinas Černauskas 2kl. Tradicinis valsas

 

 

Viltė Strolytė 1kl. Ukrainiečių l.dainelė Žąselės I. Koroliova Pokštas

 

Rusnė Sakalauskaitė G.Kalinas Saulėta diena

 

Viltė Grėbliauskaitė 2 kl. J. Pierpont Varpeliai

 

 

 

Laurynas Maksvytis 3kl. A.Menken Gražuolė ir pabaisa

 

Mindaugas Juškys 2kl. Vokiečių melodija  Zillertaler

 

Cosmo Cairns 2kl. J.Pierpont Jingle bells

 

Plačiau

Jaunųjų pianisčių pasiekimai tarptautiniame konkurse

Jaunųjų pianisčių pasiekimai tarptautiniame konkurse

 

Jaunosios pianistės iš Veiverių A.Kučingio meno mokyklos tarptautiniame konkurse „LES ETOILES DE PARIS“ 2020 Online stebina puikiais pasiekimais. Šiais neramiais laikais, kai dėl COVID-19 pandemijos pasikeitė visų žmonių gyvenimas- dirbame nuotoliniu būdu, mokomės nuotoliniu ir konkursai vyksta nuotoliniu būdu. Šių metų lapkričio 16 dieną vykusiame konkurse Paryžiuje „LES ETOILES DE PARIS“ 2020 Online visas pulkelis pianisčių buvo įvertintas autoritetingos komisijos ir laimėjo aukštus apdovanojimus. Mokytojos ekspertės Rūtos Bimbaitės 7 klasės mokinė Viktorija Kubiliūtė, atlikusi V.Majorovo pjesę „Vilkas ir Raudonkepuraitė“  pelnė 1-ą vietą. Taip pat mokytojos R.Bimbaitės IMU 2 klasės mokinė Augustė Januškevičiūtė kartu su fleitiste Beatriče Tūtlyte (mokytoja Agnė Sipavičienė) atliko E.Cook Bolivarą ir pelnė 1-ą vietą. Mokytojos metodininkės Ritos Rimkienės 5 kl. mokinė Rugilė Macijauskaitė, kuri atliko W.A.Mozart Rondo buvo įvertinta 2-a vieta. Taip pat mokytojos fortepijoninis trio „Voverytės“ (Arūnė Luckutė 2 kl., Lėja Kačergytė 2 kl., Karina Janiulytė 2 kl.), kuris paskambino B.Balakauskienės dainelę „Vabaliukų dainelė apie lietų“, buvo įvertintas 2-a vieta.

Džiaugiamės šiais pasiekimais ir linkime sėkmės tolimesniuose konkursuose ir festivaliuose Lietuvoje ir kitose šalyse.

Mokinukės savo pasiekimais garsina mažo miestelio vardą tarptautinėje erdvėje.

Rita Rimkienė

 

MEDAL-AWARD-CERTIFICATE-gold-medal_VIKTORIJA-KUBILIUTE

MEDAL-AWARD-CERTIFICATE-silver-medal_PIANO-TRIO-VOVERYTĖS_66

MEDAL-AWARD-CERTIFICATE-gold-medal_BEATRIČĖ-TŪTLYTĖ-AUGUSTĖ-JANUŠKEVIČIŪTĖ

MEDAL-AWARD-CERTIFICATE-silver-medal_RUGILE-MACIJAUSKAITE_43

Plačiau

Mažosios pianistės iš Veiverių garsina meno mokyklos vardą

 

Šį puikų šiltą rudenį pianistės iš Veiverių A.Kučingio meno mokyklos ne tik džiaugiasi gamta, bet ir dalyvauja koncertuose, pelno apdovanojimus tarptautiniuose konkursuose.

Norime pasidalinti pasiekimais muzikos srityje. 5-os klasės mokinė Rugilė Macijauskaitė, kuri mokosi groti fortepijonu mokytojos metodininkės Ritos Rimkienės klasėje, savo muzikinį kelią pradėjo puikios mokytojos ekspertės Rasos Derbutienės klasėje.

Ansamblyje su kitom mokinėm-Viktorija Kubiliūtė  ir Gabija Tiškutė yra pasiekusi puikių rezultatų:

1.III-e tarptautiniame konkurse „Musica pianoforte“, 2018 m.birželio 5-7 d.d. vykusiame Prienuose, ansamblis pelnė II-ą vietą.

2.III-e tarptautiniame muzikos, šokio ir vokalo festivalyje „Magic Bridges of Budapest“, kuris vyko Vengrijoje, Budapešte, 2018 m. Spalio 29-31 d.d.ansamblis tapo I-os vietos laureatu.

3.Tarptautiniame muzikantų konkurse „Magic Sounds of Krakow-2019“, kuris vyko Lenkijoje, Krokuvoje 2019 m. Balandžio mėn.,ansamblis tapo II-os vietos laureatu.

Nuo 2019 m. rugsėjo mėnesio Rugilė Macijauskaitė  mokosi mokytojos metodininkės Ritos Rimkienės klasėje. Rugilė yra perspektyvi pianistė, pasižymi puikiu gebėjimu ir muzikavimu. Grodama solo dalyvavo koncertuose mokyklos renginiuose, Veiverių bendruomenės ir Prienų raj. moksleivių renginiuose, XIX-e respublikiniame festivalyje-maratone Nacionaliniame M.K.Čiurlionio dailės muziejuje Kaune, koncerte M.Žilinsko dailės galerijoje Kaune.

2020m.sausio 4d. Rugilė Macijauskaitė kaip solistė dalyvavo X-e Tarptautiniame jaunųjų pianistų ir ansamblių konkurse Vokietijoje Drezdeno mieste „Winter Stars of Dresden 2020“  ir pelnė II-ą vietą.

Net ir pasikeitus pasaulinei situacijai, kai virusas užkirto kelius į kitas šalis, visa muzikų bendruomenė prisitaikė ir organizuoja konkursus nuotoliniu būdu. Mokiniai daro įrašus ir siunčia konkursų organizatoriams. Šie su kompetetinga komisija sprendžia, kas vertas apdovanojimų. Šių metų gegužės mėnesį Rugilė Macijauskaitė, būdama 4 klasėje dalyvavo I-e respublikiniame nuotoliniame konkurse “Muzika Eta“, (kurį organizavo Kauno I-oji muzikos mokykla) ir pelnė III-ą vietą.

Spalio mėnesio 29 d. Rugilė dalyvavo tarptautiniame nuotoliniame konkurse „PRAGUE STARS 2020“ ir pelnė II-ą vietą.

Yra ir kitų mokinukių, kurios nenori atsilikti nuo Rugilės ir kyla pasiekimų laipteliais aukštyn. Tai neseniai susikūręs fortepijoninis trio „Voverytės“: Arūnė Luckutė 2 kl., Lėja Kačergytė 2 kl., Karina Janiulytė 2 kl.. Jos ansamblio pirmuosius koncertus mokykloje pradėjo prieš pusę metų, dar būdamos pirmoje klasėje. Spalio 29 d.  dalyvavo tarptautiniame nuotoliniame konkurse „PRAGUE STARS 2020“ ir pelnė II-ą vietą.

Karina Janiulytė, būdama 1-oje klasėje gegužės mėnesį  dalyvavo I-e respublikiniame nuotoliniame konkurse „Muzika Eta“ ir pelnė II-ą vietą.

Sveikiname jaunąsias pianistes ir linkime toliau siekti aukštumų, kurios reikalauja dažnai nematomo darbo ir pastangų- mokytis, kai galbūt draugai žaidžia kieme?

Sėkmės, garsinant Lietuvos ir mokyklos vardą šalyje ir užsienyje.

Rita Rimkienė

O štai ir patys diplomai:

MEDAL AWARD CERTIFICATE silver medal_TRIO “VOVERYTĖS”

MEDAL AWARD CERTIFICATE silver medal_RUGILE MACIJAUSKAITE

2020 diplom 23

2020 Teacher 17 RITA RIMKIENE

Plačiau

Mokslo metų pradžia

Plačiau